• 70276313
  • bayanchandmanituv@gmail.com
2022 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮР ДҮНГЭЭРЭЭ ТЭРГҮҮЛСЭН СУМДАД ШАГНАЛ ГАРДУУЛЛАА

Монгол Улсын хууль тогтоомж, төрийн бодлого шийдвэр, аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, төлөвлөгөөг орон нутагт амжилттай хэрэгжүүлэн 2022 оны үйл ажиллагааны үр дүнгээрээ Эрдэнэ сум, Зуунмод сум, Алтанбулаг сум, Дэлгэрхаан сум, Эрдэнэсант сум тэргүүллээ.
Үйл ажиллагаагаа оновчтой зохион байгуулж, үр дүнд хүргэн, үндсэн чиг үүргээ шаардлагын өндөр түвшинд хэрэгжүүлж тэргүүлсэн сумдад батламж хадгалууллаа.
Мөн “Ногоон хөгжил-Баялаг бүтээгчдийг дэмжих” урианы жилийн ажлаараа шалгарсан Эрдэнэ сум, Баянчандмань сум, Алтанбулаг сум тэргүүллээ.

2023-02-13 11:06:36